Ekstraordinært Årsmøte 26 Oktober

Postet av Sand Idrettslag den 12. Okt 2017


Innkalling til ekstraordinært Årsmøte

26.10.2017

Bakgrunn;

Styret i Sand IL vedtok i styremøte 18. september 2017 å kalle inn til Ekstraordinært årsmøte. (Ref Lovnorm for Sand IL, § 17, 1. del, punkt b).

Sted    : Olaløkka Grendehus

Tid    : 19.00

Agenda

 1. Godkjenning av de stemmeberettigete.

 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.

 3. Valg av:

  1. Dirigent,
   Styrets forslag til dirigent; Asbjørn Molberg

  2. Referent,
   Styrets forslag til referent; Tone Hassel

  3. To medlemmer til å underskrive protokollen.

 4. Etablering av Amerikansk Fotball (infosak)
  Bakgrunn;
  Det er grunn til å anta at årsmøtet 2017 ikke fikk tilstrekkelig informasjon om konsekvensene ved etableringen av Amerikansk Fotball.
  Hensikt;
  Hensikten er å redegjøre for konsekvenser ved etableringen av Amerikansk Fotball i Sand IL.
  Grunnlagsdokument:
  Forutsetninger og konsekvenser ved å etablere Amerikansk fotball i Sand IL

 5. Utbygging av Olaløkka (beslutningssak)
  Bakgrunn:
  Styret i Sand IL har behov for medlemmenes godkjenning til å benytte deler av oppsparte midler til utbygging Olaløkka.
  Hensikt:
  Hensikten er å redegjøre for fase 1 av utbyggingen, og få aksept for bruk midler for fase 1, og få føringer for de videre planene for utbygging av Olaløkka.
  Grunnlagsdokument:
  Oppgradering av baneforholdene på Olaløkka.

 6. Valg av nytt styre
  Bakgrunn:
  Styret i Sand IL innser at det kan stilles spørsmål håndteringen av etableringen av Amerikansk Fotball i Sand IL (ref punkt 4 ovenfor).
  Hensikt:
  Velge et midlertidig styre for perioden frem til årsmøte 2018.
  Grunnlagsdokument:

Valgkomiteen vil på årsmøtet legge frem forslag til nytt Hovedstyre. Forslag til kandidater vil også kunne behandles i møte.

 

Det vises spesielt til lovnorm for idrettslag:

 • § 6, der det blant annet er anført at for å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned. (Foreldre kan derfor dessverre ikke stemme på vegne av sine barn).
  Ta kontakt med en i styre for å sjekke om dere er registrert som medlemmer. Det er utfordrende og kan oppstå feil i forbindelse med familiemedlemskap.

 • § 17, der det blant annet er anført at ekstraordinært årsmøte i idrettslaget bare skal behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

Dette er medlemmenes mulighet til å påvirke idrettslagets og Olaløkkas fremtid. Alle medlemmene bør derfor kjenne fakta knyttet til denne viktige beslutning som nå skal tas. Møt derfor opp, og bruk din stemmerett.


Dokumenter:

2017.10.11 Forutsetninger og konsekvenser ved å etablere Amerikansk fotball i Sand IL - Utkast 4.doc

Styresak oppgradering av bane Olaløkka pr. 12.10.17.docxINNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG 14. MARS KL. 19:00.

Postet av Sand Idrettslag den 28. Feb 2017


Til

Medlemmene i Sand Idrettslag

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG

TIRSDAG 14. MARS KLOKKA 19.00Årsmøte avholdes på Grendehuset, Olaløkka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styre senest 7. mars 2017.

Sakene kan sendes til sand-il@sand-il.no eller Sand IL, Postboks 364. 2051 JESSHEIM.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.


Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i meldemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, og utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyre pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret