INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAND IDRETTSLAG TIRSDAG 26. MARS KLOKKA 19.00-21.00

Postet av Sand Idrettslag den 25. Feb 2019

Årsmøte avholdes på Grendehuset, Olaløkka, Kjellerlokalet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 12. mars 2019.

Sakene kan sendes til sand-il@sand-il.no eller Sand IL, Postboks 364. 2051 JESSHEIM.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1 uke før årsmøte.

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, og utvalg mv. Med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyre pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Det vises til lovnorm § 6; Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det

samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i

overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.§ 16.
 
Stemmeberettigede; Voksenmedlem, familiemedlem, barnemedlem hvor barnet har fylt 15 år og støttemedlem der medlemmet har fylt 15 år.
 
Årsmøte er idrettslagets øverste myndighet og medlemmenes mulighet til å påvirke idrettslagets og Olaløkkas fremtid.
Møt opp, støtt klubbens arbeid, bruk din stemmerett på vegne av deg selv og våre barn og unges fremtid i Sand Idrettslag😊

Årsmøte er opprettet som arrangement på Sand Idrettslag sin facebook side, meld deg gjerne på.  

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret, Sand IL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.